Trivselregler

För vem gäller Trivselsreglerna?

Trivselsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare, dom gäller även övrig familj, släktingar, vänner och gäster som du bjuder in till ditt hem.

Gården

Använd gärna gården för att leka med dina barn eller umgås med dina grannar. Kom bara ihåg att plocka iordning efter dig och lämna den allmäna ytan ren och fin för alla i området.
Var noga med föreningens ytor, vi äger dom gemensamt och vi betalar gemensamt för när dom är trasiga.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Dina cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer ska förvaras på din bostadsyta, dvs den yta närmast där du bor. Visa hänsyn och ställ inte dessa objekt i vägen för andra ute på gården

Husdjur

Föreningen har inte restriktioner kring ägande av husdjur. Kom ihåg att det är du som husdjursägare som ansvarar för att plocka upp efter din fyrbenta vän och att hålla området snyggt och rent efter dom!

Störningar

Tänk på att vi bor nära våra grannar. Att det låter under dagarna är ofrånkomligt och normalt, men tänk på att visa extra hänsyn på kvällar och tidiga morgnar och att inte störa dom som t.ex börjar jobba tidigt eller har småbarnsfamiljer.

En tumregel kan vara att försöka vara tystare mellan 22-07

Hemmafest

Självklart får du ha fest hemma i din bostad, tänk dock på att informera dina grannar och hör ifall det finns invändingar mot just den kvällen, kanske ska dom upp tidigt dagen efter. Och om du blir ombedd att sänka musiken eller ljudnivån så försök att visa hänsyn och göra det du blir ombedd av dina grannar när du har fest.
Tänk också på att det är du som har festen som ansvarar för att våra gemensamma utrymmen blir städade och ser bra ut igen.

Om du blir störd.

I en flerfamiljsbostad är det omöjligt att inte bli störd ibland och du måste även visa hänsyn till att din granne gör saker på dagarna. Om du tycker att du blir “onormalt” störd så försök att lösa detta med din granne i första hand, och försök att hålla en god relation.

Skulle din granne inte visa dig hänsyn efter upprepade störningsmoment så blir detta en styrelsefråga men enstaka störningar är inte en styrelsefråga. Om du vid upprepade tillfällen informerar din granne om att du blir störd men inte upplever att situationen blir bättre så bör du dokumentera händelserna och sen tillge dessa till styrelsen.

Parkering av bilar på gården

Du får parkera bilen på gården vid din bostad kortare tider, tänk på att parkera så att andra fordon kan passera och så att du inte stör eller står i vägen för någon annan.

Andrahandsuthyrning av båtplats

Båtplatsen får hyras ut i andra hand, det är dock du som ägare som tar fullt ansvar för att det sköts och ser bra ut.

Trivselreglerna i sin helhet

 1. Om allmän aktsamhet
  1. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  2. Om en akut skada skulle inträffa i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen enligt vad som framgår på
   föreningens hemsida.
 2. Om säkerhet
  1. Var försiktig med eld. Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare och brandsläckare. Närmare information lämnas av styrelsen.
  2. Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
  3. Laddning av elbil ska endast ske med för ändamålet avsedd utrustning.
 3. Om gemensamma kostnader
  3.1 Var sparsam med varmvattnet och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.
 4. Balkonger, altaner
  1. Balkonger och altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
  2. Skakning av mattor, sängkläder m.m. får inte ske från balkong.
  3. Av brandsäkerhetsskäl får endast elgrill användas på balkong.
  4. Placering av blomlådor utanför balkongräcket får inte ske.
  5. Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
  6. För inglasning av balkong eller altan krävs tillstånd av styrelsen samt kan även kräva bygglov.
 5. Mopeder och andra motorfordon samt andra lösa föremål som cyklar, barnvagnar, rullatorer m.m.
  1. Mopeder och andra motorfordon får inte uppställas i direkt anslutning till utomhustrapporna.
  2. Utöver det så ska framkomligheten inte begränsas av föremål.
 6. Fasta installationer på fasaden
  1. Fasta installationer eller åtgärder på fasaden kräver tillstånd av styrelsen.
  2. Undantag från tillståndsplikt gäller mindre fasadinstallationer såsom slanghållare, flaggstångs­fäste och mindre dekorationsföremål, som får utföras utan styrelsens godkännande.
  3. Det åligger bostadsrättshavaren att tillse att fasaden inte skadas vid installation samt att underhållsansvaret för den tillkommande anordningen åvilar bostadsrättshavaren.
 7. Byggnadsverk och växtlighet på mark på eller i anslutning till lägenheterna vid parhusens utsida respektive till bottenlägenheten vid lägenhetshusens baksida

  Anläggande av plattor samt uppförande av staket, växthus och andra byggnadsverk
  1. Det är inte utan styrelsens godkännande tillåtet att på marken anlägga plattor, uppföra altan, staket eller andra byggnadsverk. Närmsta grannes/ars skriftliga inställning till byggnadsverket ska också ha inhämtats innan anmälan görs till styrelsen. Byggnadsverket skall vara fackmässigt uppfört och utföras så att rådande marklutning bibehålles. Därutöver ska byggnadsverket vara utformat på sådant sätt att den passar in i gårdsmiljön och så att enhetlighet uppnås med andra eventuella uteplatser. Inga fastighets­gemensamma anordningar såsom avlopp, vatten och dylikt får rubbas eller begränsas.

2. Det åligger bostadsrättshavaren att inhämta och bekosta erforderliga myndighetstillstånd, såsom bygglov. Om
bostadsrättshavaren utan erforderligt bygglov eller andra myndighets­tillstånd vidtar åtgärd och föreningen till följd
härav, enligt exempelvis reglerna i plan- och bygglagen, tvingas betala byggnadsavgift, tilläggsavgift, annan straffavgift
eller skadestånd, skall bostadsrätts­havaren till föreningen betala motsvarande belopp samt tillse att föreningen hålls
skadelös.

Ändring av befintlig uteplats

1. För det fall bostadsrättshavaren vill vidta åtgärd som förändrar uteplatsen så skall denne i förväg inhämta styrelsens godkännande. Grannes/ars skriftliga inställning ska inhämtas.

2. Det åligger bostadsrättshavaren att efterfölja eventuell uppmaning från styrelsen om att vidta viss åtgärd på uteplatsen, exempelvis att avlägsna anordning, lösöre och dylikt som anbringats på uteplatsen.

Underhåll

 1. Underhåll av anordningar som uppförts eller anbringats av bostadsrättshavaren bekostas och ombesörjes av bostadsrätts­havaren.

2. Föreningen genom styrelsen har tillträde till uteplatsen för utförande av erforderliga åtgärder, såsom exempelvis reparations-och underhållsarbeten som föreningen svarar för. Om detta kräver att anordning på uteplatsen måste tas bort åligger det bostadsrätts­havaren att åtgärda detta.

3. Bostadsrättshavaren svarar även för sedvanlig renhållning, snöröjning och dylikt på mark i anslutning till parhusens utsida samt lägenhetshusens baksida.

Plantering av häck och träd

 1. Vid plantering av häck eller borttagande av häck vid gräns mellan grannar måste skriftligt samtycke inhämtas från närmsta granne. Häckar som sätts i gräns mot grannen sköts gemensamt av grannarna.

2. Träd som planteras närmare än tre meter från närmsta granne ska ha grannens skriftliga samtycke.

8. Gården och gemensamhetsytan vid parhusen

 1. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut.

2. Gemensamhetsytan vid parhusen får användas för privata arrangemang. Anmälan sker till styrelsen.

3. Glöm inte att i förväg informera grannarna om privata tillställningar.

4. Föreningens maskiner och verktyg ska efter användning göras rent innan de ställs tillbaka i Värmepumphuset.

5. Av brandskyddsskäl får påfyllning av bränsle inte ske inne i Värmepumphuset.

9. Avfallshantering, elavfall m.m.

 1. Se till att soppåsarna är väl förslutna. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. För att undvika odör och andra olägenheter som fluglarver är det viktigt att kompostpåsen inte fylls med för mycket kompost. Påsen ska kunna förslutas helt samt att dubbla kompostpåsar ska användas vid behov.

2. Saker som ska återvinnas, t.ex. glas och batterier ska slängas på miljöstation, exempelvis den som finns vid Coop. Så gäller även större kartonger.

3. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

4. Tänk på att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar om det blir stopp i avlopp orsakat av fett från matlagning. Torka alltid upp fett från matlagning med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen. Mindre mängd fett kan också hällas i en återförslutningsbar förpackning, som en PET- eller mjölkförpackning, och sedan kastas i restavfallet. Har du större mängd fett kan du fylla den återförslutningsbara förpackningen och lämna till en återvinningscentral. Maxgräns per inlämningstillfälle är 5 liter.

10. Vind och uteförråd

 1. På vinden får förvaras personliga tillhörigheter men gångarna ska hållas fria så att nödvändiga undersökningar/tillsynsåtgärder kan utföras.  

2. För att värmeisolera uteförrådet krävs tillstånd från styrelsen.  

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

12. Husdjur

Husdjur ska övervakas så att dessa inte stör eller förorenar på fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

13. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också vid nyttjande av gemensamhetsytorna.  

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att det kommer att störa.

14. Andrahandsuthyrning av bostaden
Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

15. Båtplats

 1. Till varje bostad i föreningen ingår båtplats.

2. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att båten förankras ordentligt så att inte bryggan tar skada. Vid skada bekostas avhjälpandet av bostadsrättshavaren.

3. Till varje säsong tilldelar styrelsen båtplatserna efter anmälan från den som önskar båtplats. Anmälan skickas till foranmalan@brfsandsberg1.se.och i anmälan ska anges vad det är för båt samt storlek på båten.

4. Uthyrning av båtplats i andra hand är tillåtet, men det är du som båtplatsinnehavare som är ansvarig för att båtplatsen sköts enligt ovan. Bostadsrättshavaren ska informera styrelsen vem som hyr båtplatsen och hur styrelsen kan nå personen.  

16. Lägenhetsunderhåll

 1. Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du själv se till att det repareras.

2. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

17. Förändringar i lägenheten

 1. Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, exempelvis om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

  18. Brandsäkerhet och utrymning
  1. För att minimera risken för anlagd brand och skapa bra förutsättningar för utrymning är det viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria.
 2. Kom ihåg att trappuppgången med loftgång utgör utrymningsväg och att utrymning under stress väsentligt försvåras om det står möbler, barnvagnar med mera i vägen. Barnvagnar, rullatorer, möbler, leksaker, skor och annat löst material ej förvaras så att utrymning hindras där eller vid andra gemensamma utrymmen som kan utgöra utrymmningsväg.
 3. I lägenheten och på balkongen får brandfarlig vätska och gas förvaras enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Om du tänker flytta

Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet.

Övrigt

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar och lag.

Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov göra mindre ändringar i trivselreglerna.