Protokoll från ordinarie årsmöte 04/29-19

§1 Närvarande medlemar: 23st, enligt bilagda avprickad närvarolista
§2 Jan-Erik Hultqvist valdes till ordförande och Jan Johansson valdes till sekreterare för mötet
§3 Till justeringsmän valdes Alexander Helgesson samt Jim Aronsson
§4 Kallelsen godkändes
§5 Dagordningen fastställdes utan ändring
§6 Styrelsens redovisningshandlingar samt revisionsberättelsen föredrogs av Jan Johansson och godkändes av mötet
§7 a) Fastställdes och godkändes balans och resultaträkningen
b)Beslutades att förlustmedlen (*kr) överförs i ny räkning enligt förvaltningsberättalsen
c) Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tiden som årsredovisningen omfattar.
§8 Frågan om arvoden diskuterades. Enligt föreningens ekonomiska plan får arvodet totalt inklusive sociala avgifter uppgå till högs 22,000 kr. Mötet beslutade att styrelsen själva får fördela arvodet, till högst detta belopp, mellan samtliga ledamöter och revisorer.
§9 Till styrelseledamöter valdes Thomas Söderblom, Alexander Helgesson, Magnus Nordahl, Marita Wretskog, Jari Nieminen, Patrik Olsson samt Patrik Hedenström. Samtliga på ett (1) år. Inga suppleanter valdes.
§10 Till revisorer valdes Jim Aronsson och Kirsi Miettinen. Inga suppleanter valdes.
§11 Till valberednin valdes Therese Arvidsson och Mari-Cristin Malm
§12 Då Jan-Erik Hultqvist redan innan mötet informarade om vad som är på gång samt då även svarade på frågor uppkom inga övriga frågor under denna punkt.
§13 Mötet Avslutades